Privacy

Privacyverklaring:

Oefentherapie Son, gevestigd aan de Bisonlaan 9 5691GC Son, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.oefentherapieson.nl
Bisonlaan 9
5691GC Son
Tel. 0499-464583

Esther te Riele is de Functionaris Gegevensbescherming van Oefentherapie Son, is te bereiken via info@oefentherapieson.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oefentherapie Son verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Oefentherapie Son verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Diagnosecode, locatiecode klacht
 • Chronisch, niet chronisch
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (Onze praktijk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oefentherapieson.nl, dan verwijderen wij deze informatie).
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oefentherapie Son verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Declaratie

Oefentherapie Son gebruikt uw gegevens (naam, adres, BSN, geboortedatum, verzekerdenummer) voor de declaratie aan uw zorgverzekeraar. Dit gebeurt via het verslagleggingsprogramma van de praktijk.

Oefentherapie Son maakt gebruik van:

 • Winmens, onderdeel van Fairware.
 • Vecozo voor controle verzekeringsgegevens
 • Qualiview voor tevredenheidsonderzoek
 • Zorg Domein voor verwijzingen huisartsen/ specialisten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oefentherapie Son bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (categorie) persoonsgegevens, personalia, adres, medisch dossier met verslaglegging, verwijzingen en rapportage: 15 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Oefentherapie Son verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie Son blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gegevens die worden gedeeld met uw arts/verwijzer of collega worden gedeeld via de beveiligde Zorgmail, per post (rapportage specialist) en de beveiligde Siilo app. Oefentherapie Son gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie Son en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapieson.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Oefentherapie Son wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens {Organisatie} van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oefentherapieson.nl
 • Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Cliëntdossier

Oefentherapie Son is volgens de WGBO wetgeving verplicht inzage in uw dossier te verlenen indien u daarom vraagt. Ook dient de praktijk wijzigingen in dit dossier door te voeren indien u dat wenst. Daarnaast kunt u ten alle tijden vragen om een kopie of vernietiging van het dossier. Oefentherapie Son is conform de WGBO wetgeving verplicht aan deze verzoeken te voldoen.